Mediju māksla un radošās tehnoloģijas – jaunā Liepājas Universitātes un RISEBA kopīgā doktorantūras programma izsludina uzņemšanu

“Virtualitātes un realitātes” (2017), RIXC Mākslas un zinātnes festivāls un starptautiska zinātniska konference sadarbībā ar LiepU Mplab. © RIXC, 2017. Foto: Didzis Grodzs 

Tiek izsludināta ziemas uzņemšana jaunajā doktorantūras programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, ko kopīgi realizē Liepājas Universitāte (LiepU) un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA.

Jaunā akadēmiskā doktora studiju programma ir starpdisciplināra un uz inovācijām vērsta. Tā balstās “prakses vadītā” (practice-led) digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētniecībā, kurā tiek apvienota mākslinieciskā jaunrade, zinātniski tehnoloģiskās inovācijas un kritiski analītiskās pētniecības metodes.

Doktora disertācijas tēmu pieteikumus jaunajai LiepU un RISEBA kopīgajai doktorantūrai var iesniegt līdz 2022. gada 16. janvārim. Studijas sāksies 2022. gada 1. februārī.

Par jauno doktorantūru

Mūsdienu kultūra, mediju industrija un ekonomika pieprasa daudzpusīgi izglītotus, neatkarīgi un oriģināli strādājošus speciālistus digitālajā mākslā, audiovizuālajos medijos un inovācijas tehnoloģiju radošā izmantošanā. Šādus profesionāļus sagatavos jaunā doktorantūras programma, kuru izstrādājuši abu augstskolu profesori sadarbībā ar ekspertiem no citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs.

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus profesionāļus ar daudzpusīgām prasmēm, zināšanām un praktisku pieredzi mākslas darbu radīšanā un inovatīvu mediju projektu producēšanā, radošu digitālās kultūras projektu realizēšanā, kā arī zinātniskajā pētniecībā un jaunu zināšanu radīšanā. Iegūtais akadēmiskais grāds ir priekšnoteikums ne tikai veiksmīgai individuālai darbībai mākslas, mediju, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū, bet arī akadēmiskajai karjerai augstākās izglītības iestādēs. Jaunās programmas absolventi tiks sagatavoti piedalīties digitālās kultūras produktu veidošanā visplašākajā izpratnē, darbojoties vietējās, valsts mēroga, Eiropas Savienības un starptautiskās organizācijās kā eksperti, konsultanti, rekomendāciju autori, un projektu vērtētāji, kā arī mākslinieki-pētnieki, inovatori un radošie mediju producenti.

Jauno, šogad licencēto doktorantūras programmu “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” izstrādāja LiepU kopā ar RISEBA ES fondu finansētā projektā 2.1.0/18/A/010 “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana LiepU”, piesaistot ārvalstu ekspertus un par pamatu izmantojot Liepājas universitātes iepriekš realizēto EEZ/Norvēģu finanšu instrumenta atbalstīto projektu “Jauno mediju mākslas” doktorantūra Liepājā (2013-2020). 

RISEBA Teātra izrāde "Glorija", 2019. Foto: Kristaps Mozgirs

Iegūstamais grāds 

Programmas absolventi pēc promocijas darba aizstāvēšanas iegūs zinātņu doktora grādu (Ph.D.) radošās industrijas zinātnēs.

Resursi un materiāli tehniskā bāze 

Studiju procesam, radošajam darbam un eksperimentiem tiek nodrošināta plaša un augstvērtīga materiāli tehniskā bāze. Šajā studiju programmā studējošajiem jaunajiem pētniekiem būs pieejamas laboratorijas telpas praktisko darbu veikšanai un pētniecībai: Liepājā – Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā MPLab un Rīgā – RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6. 

Savukārt radošo darbu izstādīšana un pētniecības sasniegumu prezentēšana starptautiskajos jauno mediju mākslas tīklos norisinās ciešā sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC Rīgā, kas aktīvi iesaista jaunos pētniekus gan RIXC Mākslas un zinātnes festivālā, gan ikgadējā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Open Fields”, gan nodrošinot izstādes iespējas RIXC galerijā Rīgā.

“Virtualitātes un realitātes” (2017) RIXC sadarbībā ar LiepU MPLab kūrētā izstāde kim? laikmetīgās mākslas centrā. © RIXC, 2017. Foto: Didzis Grodzs 

Starptautiskais tīkls  un eksperti

Doktorantūras programmu izstrādāja ekspertu grupa, kuras sastāvā bija tādi profesionāļi un starptautiski atzīti digitālās mākslas un audiovizuālo mediju pētnieki, mākslinieki un producenti kā Liepājas Universitātes profesore Rasa Šmite, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors Raitis Šmits, kas abi ir arī vieslektori MIT Mākslas, kultūras un tehnoloģiju programmā Bostonā un Jauno mediju kultūras centra RIXC Rīgā dibinātāji; RISEBA docētāji – zinātniskā grāda kandidāts Aigars Ceplītis, vieslektori Dr. Kriss Heils (Chris Hales, SMART Lab doktorantūras skolas dibinātājs Dublinā) un Dr. Elena Pērlmana (Ellen Pearlman, lektore New School Ņujorkā, pētniece MIT), kā arī citi vietējie un ārvalstu eksperti kā profesors Žilvins Lils (Žilvinas Lilas, KHM Mediju augstskolas Ķelnē), RSU asociētā profesore Ilva Skulte, neatkarīgā eksperte PhD Alise Tīfentāle, un pārstāvji no jaunās programmas partneru augstskolām.

Programma tiecas kļūt par novatorisku starptautisku programmu Baltijā un Ziemeļeiropā. Jaunajā doktorantūras programmā paredzēta sadarbība ar tādiem partneriem kā Alto Universitāte Helsinkos (Somija), Dublinas Tehnoloģiju Universitāte (Īrija), Oslo Metropolitēna universitāte (Norvēģija), kas nodrošinās iespēju jaunajiem pētniekiem piedalīties ERASMUS apmaiņas programmās, kā arī iegūt kredīpunktus, piedaloties partneru organizētajās doktorantu vasaras skolās, kā arī kopīgi organizētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs “Open Fields” un “Renewable Futures”, kas veltītas mākslas un zinātnes pētniecības attīstībai Ziemeļeiropā un kuru tīklā ir vairāk nekā 60 augstskolas no 30 pasaules valstīm. Aktīvi iesaistoties šajā sadarbības tīklā, jaunie pētnieki orientēsies starptautiskajā mediju mākslas apritē un būs spējīgi sniegt ieguldījumu turpmākajā mediju mākslas un radošo tehnoloģiju pētniecībā Latvijā un Ziemeļeiropā.

RISEBA VR konference: Riga Digal Forum, 2018.  Foto: Kristaps Mozgirs

Studiju process, ilgums un valoda

Studiju forma ir pilna laika studijas, ilgums – 3 gadi. Jaunajā doktorantūrā studijas tiek nodrošinātas “ierobežotās klātienes” (low-residency) formā, kas nozīmē, ka tās ir vērstas uz attālināto individuālo patstāvīgo pētniecības darbu.

Studiju “stūrakmeņi” jeb vienīgie klātienes periodi ir 3 simpoziji katru gadu, kas notiek intensīvu kolokviju veidā, katrs no tiem vienas nedēļas ilgumā. Pirmais (pavasara) kolokvijs notiek studiju gada sākumā februārī Rīgā un to organizē RISEBA; otrais (vasaras) kolokvijs notiek jūnijā kā izbraukuma retrīts, piemēram, Mākslas rezidenču centrā SERDE, Aizputē, un trešais (rudens) kolokvijs notiek Liepājā, to organizē Liepājas Universitāte.

Pārējā laika periodā norisinās attālināts individuālās pētniecības process ciešā saistībā ar zinātnisko darba vadītāju un programmas ekspertiem. 

Šāda studiju forma jaunajiem pētniekiem ļauj veikt kvalitatīvu pētniecību jaunajā novatoriskajā un starpdisciplinārajā programmā, nemainot dzīves vietu, un apvienojot to ar darbu.

Programma ir licencēta angļu valodā, lai tā būtu pieejama arī ārvalstu studentiem, piesaistītu ārvalstu pasniedzējus un Latvijā tiktu radīta starptautiski dinamiska studiju vide. Doktorantiem no Latvijas ir nodrošināta izvēle – promocijas darbu var rakstīt latviešu vai angļu valodā. Studiju 3. gada noslēgumā notiek eksmatrikulācijas eksāmens, kas ir gatavas uzrakstītas doktora disertācijas tēžu pirmprezentācija (angļu valodā). Pēc eksmatrikulācijas eksāmena nokārtošanas un studiju beigšanas, disertācija tiek virzīta tālāk uz aizstāvēšanu. Promocijas process pēc studiju beigšanas var ilgt no pusgada līdz 1 gadam, kā rezultātā tiek iegūts doktora grāds.

Studija laikā tiek iegūts 132 kredītpunkts (198 ECTS). 

Kas ir šīs programmas adresāts?

1. profesionāli mākslinieki un mediju producenti, kas vēlas aprobēt savas mākslinieciskās prakses, apvienojot tās ar inovācijas tehnoloģijām un transformējot zinātniskā pētniecībā;
2. interesenti no jebkuras citas mākslas un zinātnes nozares, kam ir iegūts maģistra grāds, un kas grib apgūt radošo domāšanu un mākslas pētniecības metodes, lai radītu inovatīvus, pētniecībā balstītus starpdisciplinārus mediju projektus;

3. citi Latvijā un ārvalstīs dzīvojoši pieredzējuši audiovizuālo mediju producenti, mākslinieki un digitālās kultūras pētnieki.

4. nacionālo un starptautisko radošo tehnoloģiju uzņēmēmumu līderi, kā arī Eiropas Savienības  audiovizuālo mediju institūciju un organizāciju vaditāji.

Studiju maksa

Studiju maksa ir 3580 EUR. Uzsākot jauno programmu, pirmajā gadā tiek piemērota 25 % atlaide. RISEBA augstskolā ir 5 maksas vietas un LiepU doktorantūrā arī ir 5 vietas, kas ir gan maksas, gan arī valsts apmaksātas budžeta vietas.

Uzņemšana. Kurā augstskolā iestāties?

Uzņemšana kopīgajā doktora studiju programmā notiek tajā augstskolā, kuru pretendents izvēlas: Liepājās Universitātes specializācija ir digitālo mediju māksla, bet RISEBA augstskolas – audiovizuālie mediji un radošās tehnoloģijas. 

Lai pieteiktos studijām RISEBA augstskolā (audiovizuālie mediji un radošās tehnoloģijas), papildus ir 1) jānosūta pētījuma pieteikuma anketa (lejuplādēt šeitRISEBA doktorantūras programmas administratīvajam vadītājam docentam Aigaram Ceplītim: aigars.ceplitis@riseba.lv, un 2) jāaizpilda elektroniskās pieteikšanas forma RISEBA sistēmā: https://my.riseba.lv/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Lai pieteiktos studijām Liepājas Universitātē (digitālo mediju māksla), 1) jānosūta pētījuma pieteikums (lejuplādēt šeitLiepU doktorantūras programmas vadītājai profesorei Rasai Šmitei: rasa.smite@liepu.lv un 2) jāaizpilda pieteikšanas forma, kas būs pieejama LiepU sistēmā: https://liepu.lv/lv/uznemsana-doktorantura

Doktora disertācijas tēmu pieteikumu (gala variantā) jaunajai LiepU un RISEBA kopīgajai doktorantūrai gaidīsim līdz 2022. gada 16. janvārim. Lai tuvāk iepazītos ar jauno programmu un pretendentiem sniegtu palīdzību kvalitatīvāk sagatavot doktora pētījuma tēmas pieteikumu, nodrošinām iespēju saņemt atsauksmi, komentārus vai konsultāciju, ja iesniegsiet pētījuma pieteikuma pirmvariantu līdz 2021. gada 16. decembrim.  

Pētījuma pieteikuma anketu lejupielādējiet šeit un kopā ar pirmvariantu lūdzam nosūtīt attiecīgās augstskolas (kurā pretendents vēlas iestāties) doktora studiju programmas vadītājiem: aigars.ceplitis@riseba.lv vai rasa.smite@liepu.lv

 

Studijas sāksies 2022. gada 1. februārī.

Pieteikumu pieņemšana nākamajam studiju gadam 2023. gadā turpinās visu gadu, termiņš pieteikumu pirmversijai ir 2022. gada 15. novembris, un gala versijai – 15. janvāris, 2023.

Vairāk informācijas un kontakti:

Profesore Rasa Šmite, doktrantūras programmas vadītāja Liepājas Universitātē, rasa.smite@liepu.lv, +371-26546776

Docents Aigars Ceplītis, aigars.ceplitis@riseba.lv, doktorantūras programmas administratīvais vadītājs RISEBA augstskolā,  +371-25620270

 

RISEBA https://www.riseba.lv/lv/studentiem/doktoranturas-programmas/mediju-maksla-un-radosas-tehnologijas 

 


          

TweetArhīvs: 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009