Liepājas Universitātes doktoranti aicināti piedalīties konkursā mērķstipendijas saņemšanai

Kopš 2009. gada Liepājas Universitāte realizē Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” (vienošanās Nr.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018). Ikvienam LiepU doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam ir iespēja piedalīties konkursā, lai saņemtu mērķstipendiju visa studiju gada garumā.

Līdz 2015. gada sākumam mērķstipendiju ieguvuši 39 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, no kuriem 21 mērķstipendiāts stipendiju ir saņēmis atkārtoti. Pateicoties projekta atbalstam, 8 zinātniskā grāda pretendenti ir teicami izstrādājuši un aizstāvējuši promocijas darbu, iegūstot doktora zinātnisko grādu. Šobrīd promocijas darba aizstāvēšanai aktīvi gatavojas vēl 10 zinātniskā grāda pretendenti.

Mērķstipendija ļauj doktorantiem pilnvērtīgi pievērsties studijām un promocijas darba izstrādei, kā arī finansē pasākumus, kas nepieciešami zinātniskā darba aizstāvēšanai: mērķstipendiāti ar referātiem ir piedalījušies starptautiskos zinātniskās kongresos, konferencēs, semināros, simpozijos kolokvijos ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Austrijā, Vācijā, Krievijā, Gruzijā, Francijā, Itālijā, Polijā, Bulgārijā, Portugālē, Grieķijā, Turcijā, Lielbritānijā, Zviedrijā u.c., kā arī tikušies ar pētniekiem, pētījuši ārvalstu bibliotēku resursus, piedalījušies vieslekcijās, stažējušies ārvalstu augstskolās, publicējušies starptautiski citējamos izdevumos.

2015. gada 21. un 22. janvārī notiks pieteikšanās konkursam mērķstipendijas saņemšanai 2014./ 2015. studiju gada otrajam semestrim. Dokumentus var iesniegt Zinātnes daļā (214. kabinetā) 21. janvārī un 22. janvārī no plkst.900 līdz plkst.1600 (pārtraukums no plkst. 1200 līdz 1300). Saņemtie pieteikumi tiks izskatīti Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēdē 28.janvārī plkst. 1300 214. kabinetā.

Detalizētāku informāciju par mērķstipendiju un tās piešķiršanas kārtību skatīt http://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura

 

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Dr.sc.comp. Anita Jansone, e-pasts: anita.jansone@liepu.lv ; projekta asistente Mg.philol. Guna Pūce, tālr.: 26101247 e-pasts: guna.puce@liepu.lv

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009