Liepājas Universitātes doktoranti aicināti piedalīties konkursā mērķstipendijas saņemšanai

Lai tiktu sekmētas kvalitatīvas studijas visos Liepājas Universitātes īstenotajos doktora studiju virzienos, kopš 2009. gada Liepājas Universitāte realizē Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē” (vienošanās Nr.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018). Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko konkursa kārtībā piešķir doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam vienas doktora studiju programmas apguvei un doktora zinātniskā grāda ieguvei.

Mērķstipendija ļauj doktorantiem pilnvērtīgi pievērsties studijām un promocijas darba izstrādei, kā arī finansē pasākumus, kas nepieciešami zinātniskā darba aizstāvēšanai. Ikvienam LiepU doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam ir iespēja piedalīties konkursā, laisaņemtumērķstipendiju visa studiju gada garumā.

Mērķstipendijas apmērs 1. vai 2. kursa doktorantam ir ne vairāk kā 640,29 euromēnesī; 3. kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir četri gadi, – ne vairāk kā 853,72 euromēnesī; 3. kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir trīs gadi, vai 4. kursa doktorantam, vai zinātniskā grāda pretendentam – ne vairāk kā 1138,30 euro mēnesī.

Detalizētāku informāciju par mērķstipendiju un tās piešķiršanas kārtību skatīt Nolikumā.

20. un 21. augustā notiks pieteikšanās konkursammērķstipendijas saņemšanai 2014./ 2015. studiju gadā.

Piesakoties konkursam, jāiesniedz:

·         aizpildīta iesnieguma veidlapa (Nolikuma par mērķstipendiju piešķiršanu 1. pielikums); dzīves un darba gājuma apraksts jeb CV (Nolikuma par mērķstipendiju piešķiršanu 2. pielikums);

·         doktoranta/zinātniskā grāda pretendenta apliecinājums (Nolikuma par mērķstipendiju piešķiršanu 5. pielikums);

·         citi nepieciešamie dokumenti (doktoranta atestācijas lapas kopija – 3., 4. kursa doktorantiem par iepriekšējo studiju gadu; doktoranta individuālās studiju programmas projekts – visiem mērķstipendijas pretendentiem; zinātniskā vadītāja parakstīts motivēts vērtējums par promocijas darba gatavības pakāpi – 3. kursa (ja studiju ilgums ir 3 gadi) doktorantiem, 4. kursa doktorantiem, zinātniskā grāda pretendentiem;

·         promocijas darba teksta elektroniskā versija – 4. kursa doktorantiem, zinātniskā grāda pretendentiem).

Dokumentus var iesniegt Zinātnes daļā (214. kabinetā):

20. augustā - no plkst.1200 līdz plkst.1600

21. augustā - no plkst.900 līdz plkst.1300

Saņemtie pieteikumi tiks izskatīti Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēdē

28.augustāplkst. 1000 214. kabinetā.

 

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Dr.sc.comp. Anita Jansone, e-pasts: anita.jansone@liepu.lv ; projekta asistente Mg.philol. Guna Pūce, tālr.: 26101247 e-pasts: guna.puce@liepu.lv;

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009