Jauna doktorantūras studiju programma – JAUNO MEDIJU MĀKSLĀ

Februārī (2013) uzsākam jaunu DOKTORANTŪAS studiju programmu JAUNO MEDIJU MĀKSLA!

 

Iestājpārbaudījumi – janvāris 2013 (datums tiks precizēts)

Kontaktinformācija: Asoc. prof. Rasa Šmite, rasa@rixc.lv, 26546776

 

Mērķis

 

Doktora studiju programmas galvenais mērķis ir īstenot kvalitatīvi augstvērtīgu un novatorisku akadēmiskā doktora studiju programmu humanitāro zinātņu mākslas nozarē, apakšnozarē – jauno mediju māksla, kas nodrošinātu iespēju atbilstoši kvalificētiem doktora studiju kandidātiem nodarboties ar oriģinālu un neatkarīgu pētniecību – jaunu zināšanu radīšanu – jauno mediju mākslā un inovācijas tehnoloģiju radošā izmantošanā, un kurai ir ietekme uz kultūru, ekonomiku, politiku un sociālo sfēru gan Latvijā, gan ārpus tās.

 

Uzdevumi:

 

1) Nodrošināt daudzpusīgu, starpdisciplināru akadēmisko izglītību, organizējot mērķtiecīgu un kvalitatīvu studiju procesu, kurā tiek izmantotas modernas pieejas.

2) Nostiprināt izpratni par mākslas pētniecību kā jaunu pieeju, kura gan ontoloģiski, gan epistemoloģiski un metodoloģiski ir balstīta mākslas radīšanas praksē, un kurā notiek pastiprināta attiecību tuvināšanās – starp teoriju un praksi, radīšanas procesu un zināšanām, darīšanu un domāšanu, rīcību un tās refleksijām.

3) Sekmēt jaunu, progresīvu teoriju un kritiskas analīzes attīstību jauno mediju mākslas jomā, kā arī jaunu mākslas formu un mākslas darbu rašanos, kas balstoties mākslas pētniecības pieejā un integrējot citas zinātņu nozares, rada (iepriekšminētās) jaunās zināšanas.

4) Attīstīt jauno mediju mākslas pētniecībai atbilstošu radošu vidi, kurā tiek atbalstīts studentu radošais potenciāls inovatīvu ideju izstrādē, iegūtas prasmes jauno mediju mākslas tehniku un producēšanas instrumentu izmantošanā (vai to radīšanā), regulāri uzlabota studiju materiālā un tehniskā bāze, kā arī sekmēta sadarbība ar citām institūcijām un citām nozarēm.

5) Sniegt studentiem nepieciešamo atbalstu zināšanu un prasmju papildināšanā un pētniecībā, piesaistīt studiju programmai un pētniecībai atbilstošus profesionāļus un veicināt LiepU mācībspēku profesionālo pilnveidi.

6) Sniegt ieguldījumu radošās ekonomikas nozares attīstībā, nodrošinot studentiem iespējas līdzās kultūras projektu vadības prasmei un pieredzei apgūt uzņēmējdarbības zināšanas.

7) Nodrošināt studentiem daudzpusīgas iespējas līdzdarboties partneraugstskolu un partnerorganizāciju sadarbības tīklā un projektos, sekmēt mākslas pētniecības projektu starptautisku atpazīstamību, kā arī sekmēt progresīvo jauno mediju mākslas tehnoloģiju izmantojumu plašākos kontekstos.

 

Iegūtais grāds

 

Doktorantūras studiju rezultātā studenti iegūst akadēmisko grādu – humanitāro zinātņu doktora grādu mākslā.

Doktora grāds tiek piešķirts studentiem, kas ieguvuši atbilstošas intelektuālās, profesionālās, akadēmiskās un praktiskās zināšanas, un sekmīgi pabeiguši savu patstāvīgo un oriģinālo (jauno mediju mākslas) pētījumu, kurā teorija un metodoloģiskā meistarība ir integrēta mērķtiecīgi iztstrādātā promocijas darbā (disertācijā).

 

Uzņemšanas nosacījumi

 

Doktorantūras reflektanti ir:

1) pretendenti ar maģistra grādu mākslā vai humanitārajās zinātnēs;

2) pretendenti ar maģistra grādu kādā citā nozarē (socioloģija, komunikācijas un informācijas zinātne, datorzinātne, fizika), kam ir intereses radošajā pētniecībā un kas vēlas izstrādāt starpdisciplināru augsta līmeņa praksi saistībā ar jauno mediju mākslu;

3) personas, kas jau profesionāli strādā jauno mediju mākslas jomā un var apliecināt maģistra programmas rezultātiem atbilstošu ekvivalentu pieredzi (t. i., atzīti praktiķi mediju mākslas, performanču mākslas, vizuālās mākslas, kino, foto, skulptūras, modes / tekstila dizaina, skaņas dizaina, animācijas un interneta dizaina jomā), ja viņi spēj sniegt apmierinošu rezultātu, pamatojoties uz Eksperimentālās apmācības novērtējuma (EAN) procesu. Šo novērtējumu veiks atbilstoši kvalificēta EAN ekspertu komisija iestājpārbaudījumu laikā.

Sagaidāms, ka zināms daudzums reflektantu jau strādā atbilstošā nozarē vai ir uzsākuši atbilstošu profesionālās karjeras ceļu un var veikt pētījumu sadarbībā ar savu darba devēju (vai nozares partneri). Paredzams, ka daļa pretendentu  uzsāks vai turpinās akadēmisko karjeru.

Sākotnēji plānots neliels skaits doktorantu (3 – 5). Pakāpeniski tiks veidota pastāvīga doktorantūras kopiena un ar to saistīta pētniecības kultūra.

 

Uzņemšanas prasības

 

Doktorantūras pretendentiem jāiesniedz doktorantūras projekts, ko apspriež un 10 punktu sistēmā novērtē uzņemšanas ekspertu komisija. Projekts jāiesniedz rakstiskā formā elektroniski (caur e-pastu) 2 nedēļas pirms uzņemšanas eksāmeniem (projekta prezentācija / intervija). Projekts jāraksta latviešu valodā.  Projekts kopsavilkumam, kā arī projekta prezentācijai (uzņemšanas eksāmenos) jābūt tulkotam angļu valodā (kas tiks vērtēts kā iestājpārbaudījums profesionālajā angļu valodā). Apjoms un citas prasības projekta pieteikumam – tiks precizētas tuvākā laikā.

 

Studiju ilgums

 

Pilna laika klātienes studiju ilgums ir 3 gadi (36 mēneši), no tiem 11 studiju mēneši un 1 atvaļinājuma mēnesis ik gadus.

 

Studiju saturs un pētāmās intelektuālās teritorijas

 

Doktora studiju programma „Jauno mediju māksla” risina šādus jautājumus:

1) Kāda(s) var būt jauno mediju mākslas loma(s), iztēlojoties un veidojot nākotnes kultūras ekonomikas, radošo uzņēmējdarbību un starpnozaru jēdzienu, prakses modeļu un to vērtību hierarhiju nākotnes paradigmas un modeļus? Kādi instrumenti un tehnoloģijas var tikt izstrādātas?

2) Kā jauno mediju māksla ar mākslinieciskas kvalitātes darbu radīšanu var palīdzēt attīstīt kolektīvo inteliģenci, kultūras identitātes un vērtību apziņu, individuālo brīvību un pašpārvaldību, radošu izpausmi, iztēli un iedvesmu?

3) Kāda ietekme var būt jauno mediju mākslai uz starpdisciplināru attīstību, iesaistoties zinātnēs, dabas resursu, vides, klimata, politikas jautājumu risināšanā, biznesa modeļu izstrādē, administratīvajās sistēmās utt.?

 

Tādējādi programma savā saturā fokusēsies uz šādām intelektuālajām teritorijām jeb indikatīvajiem pētnieciskajiem virzieniem:

1. Starpdisciplināras prakses – hibrīdo mediju vides, stāstījumiem un nelineāru naratīvu veidošanu, informācijas un enerģijas tīkliem, mākslu + zinātni, mediju arhitektūru, ekoloģiju un tehnoloģiju pētniecību utt.

2. Vizuālā kultūra, audiovizuālā māksla un imersīvās vides – skaņu māksla, elektroniskā mūzika, reaģējošās vides, tīklotā māksla, interaktīvo un 3D filmu veidošana utt.

3. Tīklu kultūra un ilgtspējība – kultūra un ekonomika digitālajā laikmetā, sociālie mediji un tīklotās kopienas, līdzdalības kultūra, mediju ekoloģija, semantiskais tīkls, atvērtā koda pieeja, intelektuālais īpašums utt.

 

Studiju forma

 

Svarīgi! Programma ir balstīta individuālā patstāvīgajā pētniecībā, tajā netiek piedāvātas regulāras lekcijas / apmācības. Klātienes tikšanās paredzētas 3 x gadā kopīgu semināru (simpoziju) formā (1 nedēļas garumā), kas notiks Liepājā un Rīgā.

 

Tā kā programma nav mācību programma per se, tā ietver obligātās un izvēles iespējas, lai iegūtu doktora grādu. Programmas apguves modelis pielieto mācību metožu kombināciju, kas fokusējas un maksimizē studentu mācīšanās pieredzi, balstoties uz vairākām pasniegšanas un mācību metodēm:

1) lekcijas (ieskaitot tiešsaistes lekcijas), semināri un radošās darbnīcas;

2) studijas kopā ar citiem doktorantiem, veidojot studiju komandas/pārus/tīklus;

3) konsultācijas un individuāla saskarsme tiešsaistē;

4) patstāvīgas studijas, radošais praktiskās pētniecības darbs.

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009