Akreditēta jauno mediju māksla

JAUNO MEDIJU MĀKSLA
Akreditēta 21.06.2012., Nr. 04043-64


Jauno mediju māksla ir akreditēta akadēmiskā maģistra studiju programma, kas sniedz augstsvērtīgi kvalitatīvu izglītību, nodrošinot multidisciplināras, pētniecībā balstītas, prakses vadītas, uz sadarbību un komunikāciju orientētas studijas jauno mediju mākslās divos galvenajos virzienos – digitālo tīklu mediji un akustiskās mākslas.

Programmā ir gan budžeta, gan maksas vietas, kā arī studentiem ir nodrošināta iespēja pieteikties uz ESF stipendijām.

* Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā (Mg. Art)

* Programmas mērķis:
Sagatavot kvalificētus augsta līmeņa profesionāļus – jauno mediju māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, elektronisko mākslu un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes mākslas darbu un inovatīvu produktu radīšanā, zinātniskajā pētniecībā un radošu projektu realizēšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū.

* Programmas struktūra:
Apmācības notiek moduļu sistēmā. Studenti iegūst zināšanas par digitālo mediju mākslu, vizuālās un audio kultūras vēsturi, teoriju un procesiem, kultūrā balstītu ekonomiku un mākslas pētniecības metodoloģiju, kā arī apgūst prasmes jauno mediju mākslas darbu radīšanā, izmantojot dažādu mediju (interaktīvo, fotogrāfisko, audio, video, digitālo tīklu u.c.) tehnoloģijas.

* Programmas saturs:
Maģistra studiju programmas kopējais apjoms 80 KR. Pirmajā studiju gadā tiek apgūti A daļas moduļi 30 KRP apjomā: Jauno mediju mākslas pētniecība, Audio kultūra, Fotogrāfiskie mediji un Interaktīvie mediji. Otrajā studiju gadā tiek apgūti A daļas moduļi 15 KRP apjomā: Kultūrā balstīta ekonomika, Jaunie mediji kultūrvides kontekstos.
Specializācija notiek divos galvenajos virzienos – Digitālo tīklu mediji un Akustiskās mākslas, kas tiek apgūti B izvēles daļas moduļos 15 KRP apjomā. Maģistra darbs 20 KRP apjomā tiek realizēts kā jauno mediju mākslas pētījums, kurā 50% sastāda teorētiskā daļa un 50% – radošā daļa (mākslas projekts).

* Prasības uzņemšanai:
humanitāro zinātņu bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās, mākslas vai izglītības zinātnēs.

* Iestājpārbaudījumi:
•    mākslas projekta pieteikums maģistra darbam (digitālo mediju, audiovizuālās, video, skaņas mākslas u.tml. jomās);
•    portfolio prezentācija.

Studiju forma: pilna laika
 
Studiju ilgums: 2 gadi
 
Budžeta vietas: ir
 
Maksas vietas: 5

Studiju maksa: Ls 1330

* Pēc studiju programmas beigšanas absolventam būs iespēja:
•    strādāt individuāli kā profesionālam māksliniekam;
•    izvēlēties darbību dažādās radošo industriju jomās;
•    turpināt izglītību LiepU doktorantūrs programmā “Jauno mediju māksla”;
•    vai arī citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.

* Kontakti un informācija
Studiju programmas direktore: Rasa Šmite, asoc. prof., Dr. sc. soc, tālr. 634 83787, mob. 26546776 e-pasts: rasa@rixc.lv
Tuvāka informācija par programmu Mākslas pētījumu laboratorijas mājas lapā:
http://mplab.lv

 

 

 

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009