Mācību programma

Modulis:Digitālo tīklu mediji
Moduli vada:
Dr. sc.soc., Asoc.prof. Rasa Šmite (2 KRP)
Dr. art. Raitis Šmits (3 KRP)


Moduļa satura apraksts

Students apgūst mākslas darba radīšanas procesu tīklotajos medijos, lai labāk izprastu mākslas darbu specifiku tīklotajos medijos, tiek dots plašāks ieskats ari šo mediju sociālajā, kultūrvēsturiskajā un tehnoloģiskajā kontekstos.
Students apgūst un mācās pielietot moduļa specifikai atbilstošus mākslinieciskos izteksmes līdzekļus:
programmēšana un kods, dinamiskais saturs un datu bāzes, datu vizualizācija, reāllaika komunikācija, procesu automatizācija, variabilitāte, atgriezeniskā saite.
Students apgūst moduļa specifikai nepieciešamās tehnoloģijas: tīkla vietņu tehnoloģijas (PHP, Javascript, Actionscript 3, datu bāzes vadibas sistēmas, XML), tiešraides internetā tehnoloģijas, vietrādes mediju tehnoloģijas GPS, identifikācijas tehnoloģijas RFID.
Liels uzsvars tiek likts uz praktisko darbību un eksperimentiem. Students izstrādā un attīsta idejas un rada mākslas projektu digitālo mediju vidē. Papildus piedalās semināros un mācās diskutēt par mākslas darbu un analizēt radošo procesu.

Tweet