Mācību programma

Modulis:Kultūrā balstīta ekonomika (a3)
Moduli vada:
Dr. oec., Asoc.prof. Daina Celma (2 KRP)
Mg. oec. Krista Kalnarāja (1 KRP)
Mg. art. Rob van Kranenburg (2 KRP)


Moduļa satura apraksts

Modulis saturiski aplūkos kultūrā balstītas ekonomikas aktualitātes no trim dažādām perspektīvām:
1. Modernās menedžmenta teorijas
2. Jaunais institucionālisms
Lekciju kursa centrālais jautājums ir, kādas ir mūsdienu mākslas institūcijas. Lai līdz tam nonāktu, paredzēts īss ekskurss 20.gs. 60.gadu mākslas diskursā, aplūkojot institucionālās kritikas hrestomātiju un to māklsinieku daiļradi, kuri kā par šiem jautājumiem aktīvi diskutēja savā daiļradē (Andrea Fraser, Hans Haacke, Robert Smithson, Marcel Broodthaers u.c.).
Lekciju laikā pakāpeniski iecerēts studentus iepazīstināt ar laikmetīgu izpratni par mākslas institūciju un paralēli viņi, strādājot grupās, veidos savu institūcijas modeli, liekot lietā lekcijās gūtās zināšanas. Noslēgumā studenti prezentēs savas idejas un to “biznesa modeļus”.
3. Sadarības idejas
2010. gada “Sadarbības idejas” cieši sasaucas ar nesenajām attīstības tendencēm tīklā jeb web 2.0, sociālo saišu un tīklojumu pieaugumā un rezultātos, piemēram, tādos projektos kā vikipēdija. Šī attīstība sākusi izmainīt veco sociālo mediju produkciju saturus un formātus un tagad vēlas izmēģināt sevi būtiskās sabiedrības organizācijas kodol-funkcijās un kodol- modeļos (institūcijas, pārstāvošā demokrātija, nacionālā likumdošana, autortiesības, patentēšana...)
Tiek paredzēts, ka šī attīstība turpināsies un neapstāsies. Patlaban valdošās vertikālās institūcijas sabruks zem internetā bāzētas lēmumu pieņemšanas svara. Aizvien pieaugs pašorganizēšanās, cilvēkiem apvienojoties dažādu specifisku sfēru grupās.
Tā kā cilvēki nav gatavi pašorganizācijai, jo nav tai tikuši izglītoti, jāpiedāvā alternatīva izglītībā, ko arī dara šis modulis.

Tweet