Modulis: Interaktīvie mediji (10 KRP)

Moduli vada: Mg.Art Rolands Kronlaks (3 KRP), Mg.Art Raitis Šmits (2 KRP), Dr.soc.comp. Anita Jansone (3 KRP), Mg.sc.educ. Ilva Magazeina (2 KRP) (pasniedzēji var mainīties)


Mērķis: Veidot izpratni par interaktīvo multimediju mākslu kā par mainīgu, kustībā esošu žanru, mūsdienu kultūras un tehnoloģisko sasniegumu mijiedarbībā. Moduļa uzsvars būs uz ideju izstrādāšanu, to izvērtēšanu un piemērotu izteiksmes līdzekļu piemeklēšanu.

Saturs: Teorētiskā daļā pārskats pār vēsturisku un laikmetīgu mākslinieku, žanru novatoru un starpdisciplināru kolektīvu radošās darbības plašo spektru. Piemēri senākiem eksperimentiem ar sava laika tehnoloģiskajiem sasniegumiem, sakaru līdzekļiem, līdz pēdējo gadu multimediju instalācijām un performance, mobilajiem medijiem, novērošanas tehnoloģijām (surveillance), datubāzu un vai tīkla māksla (Internets u.c. komunikāciju tīkli, publiskas un pašu radītas datubāzes, komunikāciju interfeisi, utml.). Dažādas definīciju un apzīmējumu izvērtējums (piem. cik jaunas ir „multimediji” vai “jauno mediji” koncepcijas)? Kādas tehnoloģiju tendences vai sabiedrības paradumi ietekmējušas šo jomu jau vairāku paaudžu garumā, sevišķi XX un XXI gadsimtā?

Praktiskā daļa veidos stimulējošu un atbalstošu vidi pašu studentu radošajiem eksperimentiem, gan individuālā, gan (īpaši) grupu darba organizācijā. Realizējamie projekti nebāzēsies uz noteiktām tehnoloģijām (aparatūru programmatūru) vai platformām, bet gan mudinās izmantot visplašāko līdzekļu spektru. Kursa uzsvars būs uz ideju izstrādāšanu, to izvērtēšanu un piemērotu izteiksmes līdzekļu piemeklēšanu.

Moduļa ietvaros studenti realizēs interaktīvo mediju projektu strādājot nelielās grupās.

Rezultāts/gala darbs: Mākslas darbs, prezentējams vai dokumentējams rezultāts.

Tweet