Mācību programma

Modulis:Akustiskās mākslas ii
Moduli vada:
Mg. art. Voldemārs Johansons (5 KRP)
Mg. art. Rolands Kronlaks (5 KRP)


Moduļa satura apraksts

Tweet