Mācību programma

Modulis:Interaktīvie mediji (a4)
Moduli vada:
Mg. art. Jānis Garančs (1 KRP)
Dr. phil. Christopher Hales (5 KRP)
Dr. sc. comp. Anita Jansone (1 KRP)
Dr. Shawn Pinchbeck (3 KRP)


Moduļa satura apraksts

Kursa teorētiskā daļā ietilps pārskats pār vēsturisku un laikmetīgu mākslinieku, žanru novatoru un starpdisciplināru kolektīvu radošās darbības plašo spektru. Piemēri senākiem eksperimentiem ar sava laika tehnoloģiskajiem sasniegumiem, sakaru līdzekļiem, līdz pēdējo gadu multimediju instalācijām un performance, mobilajiem medijiem, novērošanas tehnoloģijām (surveillance), datubāzu un vai tīkla māksla (Internets u.c. komunikāciju tīkli, publiskas un pašu radītas datubāzes, komunikāciju interfeisi, utml.). Izvērtēsim dažādas definīcijas un apzīmējumus (piem. cik jaunas ir „multimediji” vai “jauno mediji” koncepcijas)? Diskutēsim kādas tehnoloģiju tendences vai sabiedrības paradumi ietekmējušas šo jomu jau vairāku paaudžu garumā, sevišķi XX un XXI gadsimtā?
Kursa praktiskā daļa veidos stimulējošu un atbalstošu vidi pašu studentu radošajiem eksperimentiem, gan individuālā, gan (īpaši) grupu darba organizācijā. Realizējamie projekti nebāzēsies uz noteiktām tehnoloģijām (aparatūru programmatūru) vai platformām, bet gan mudinās izmantot visplašāko līdzekļu spektru. Kursa uzsvars būs uz ideju izstrādāšanu, to izvērtēšanu un piemērotu izteiksmes līdzekļu piemeklēšanu.
Moduļa ietvaros studenti realizēs interaktīvo mediju projektu strādājot nelielās grupās.

Tweet