Maģistra studiju programma “Jaunie mediji un audiovizuālā māksla”

Studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA.

Pieejamie studiju virzieni (specializācijas):

  • Digitālā māksla (Liepājas Universitāte)
  • Skaņas māksla un elektroniskā mūzika (Liepājas Universitāte)
  • Audiovizuālie mediji (RISEBA)
  • Multimediju skatuves māksla (RISEBA)

Liepājas Universitātes realizētajos specializācijas virzienos ir pieejamas budžeta un maksas vietas. RISEBA realizētajos virzienos ir pieejamas maksas vietas.

Studiju ilgums: 2 gadi

Studiju maksa: 4000 EUR gadā

Mācības notiek angļu valodā

Studiju rezultātā jāveic pētījums – jānodod teorētiskais pētījums (latviešu vai angļu valodā) un jāprezentē praktiski veidots mākslas darbs, produkts vai prototips.

 art_research-02.jpg

Studē Liepājā vai Rīgā

Nodarbību plāns veidots tā, lai studijas būtu iespējams apvienot ar darbu – nodarbības notiek ceturtdienu un piektdienu vakaros (18.00 – 21.00) un sestdienās (10.00 – 15.00). Studējošie nodarbībām var pievienoties klātienē un attālināti; izņēmumi ir atsevišķas praktiskas nodarbības, kurās studenti apgūst specializēta aprīkojuma izmantošanu, īpaši semināri un viespasniedzēju vizītes, kurās studentiem ir jāpievienojas nodarbībai klātienē. Semestra sākumā studentiem ir pieejams visa semestra laika plānojums, lai būtu iespējams laicīgi ieplānot nodarbības klātienē, braucienus uz Rīgu vai uz Liepāju.

Studijas tiek realizētas moduļu sistēmā, kas nozīmē, ka vienu studiju moduli pasniedz vairāki pasniedzēji – apvienojot teorētisko un konceptuālo kontekstu ar praktiskām iemaņām. Moduļa noslēgumā ir eksāmens – students prezentē semestra ietvaros modulī izstrādātu darbu vai projektu.

 

Kam studijas paredzētas?

Studijas paredzētas vizuālajiem, skaņas, mediju un digitālajiem māksliniekiem, kā arī pētniekiem, kultūras darbiniekiem un producentiem, kas vēlas paplašināt savu kompetenču loku. Studiju procesā katram studentam ir individuāla pieeja, padarot studijas pieejamas studējošajiem ar un bez priekšzināšanām (tiek piedāvātas ievadlekcijas profesionālajos rīkos, kā arī paaugstinātas grūtības uzdevumi studējošajiem ar priekšzināšanām).

Studiju procesā studentiem ir pieejamas studiju telpas Liepājā (MPLab) un RISEBA (Mediju laboratorija); studiju darbu veikšanai un individuālo darbu un pētījumu realizēšanai, studentiem bez maksas pieejama audiovizuālā, VR, 3D, u.c. jomai specifiska tehnika, ātrās prototipēšanas rīki un datortehnika (darbam uz vietas laboratorijā).

 

Iestājeksāmens

Maģistra darba idejas prezentācija:

Students ap 7 minūtes prezentē savu pētījuma ideju – iespējamo pētījuma jautājumu, teorētiskā pētījuma lauku, plānoto rezultātu, pētījuma posmus (laika plānojumu) u.c. Prezentācijā vēlams, bet nav obligāti iekļaut arī vizuālas vai skaņas darbu skices maģistra darba prakstiskajam darbam (mākslas darbam, audiovizuālam projektam vai produktam). 

Maģistra darba idejas prezentācijā komisijai jāgūst pietiekams priekšstats, ka pretendents izprot studiju programmas specifiku un ir motivēts realizēt mākslas praksē bakstītu pētījumu.


Portfolio prezentācija:

Prezentācijas ilgums: ap 7 minūtes. Prezentē 3 – 5 iepriekš realizētus darbus un projektus (mākslas darbi, komerciāli pasūtījumi, iepriekšējo studiju gala darbs u.tml.). Ja tiek prezentēti skaņas un video darbi, vēlams sagatavot darba saīsinātu versiju – īsu ieskatu darbā. Konkrēti jānorāda, kāda bija pretendenta loma katra darba realizēšanā (īpaši grupu projektos un prezentējot pasūtījuma darbus).

Ja ir jautājumi par iestājeksāmenu, studenti tiek aicināti uz attālinātu konsultāciju piektdien, 28. jūlijā. 


Semestru apraksts

Pirmais studiju semestris paredzēts pamatiemaņu apguvei – skaņas ierakstu veikšana un apstrāde, video projektu veidošana, filmēšana, montāža; kā arī tiek apgūts ievads mākslas praksē bakstītā pētniecībā (iemaņas maģistra pētījuma uzsākšanai). Studenti apgūst AI pielietojumu digitālajā mākslā un dizainā, AI instrumentus darba plūsmas automatizēšanai.

Otrajā studiju semestrī studenti apgūst idejas komercializēšanu un projektu vadības pamatus, kā arī apgūst izvēlētās specializācijas moduļus (Digitālā māksla vai Skaņas māksla). Visi studenti apgūst 3D un VR tehnoloģiju izmantošanu digitālu mākslas darbu un projektu veidošanai un prezentēšanai.

Trešajā semestrī studenti apgūst savas izvēlētās specializācijas moduli un pētījumu metodoloģiju, jomas specifiskās metodes un pieejas sava maģistra darba realizēšanai. Specializācijas moduļos apgūst:

  • Digitālā māksla – digitālās mākslas metodes un tendences, AI instrumenti digitālā satura radīšanai (attēlam, video, tekstam u.c.), deep fake, digitālu objektu veidošana (lāzerskenēšana), kustība izsekošana (motion-tracking).

  • Skaņas māksla – skaņās mākslas metodes un tendences, skaņas mākslas kompozīciju, instalāciju un projektu veidošanu, telpiska skaņa.

 

Ceturtais semestris paredzēts individuālā pētījuma (maģistra darba) veikšanai – studentiem pieejama materiāli tehniskā bāze, laboratoriju darba telpas, pasniedzēju un darba vadītāja konsultācijas.

Kontaktiem:

Maija Demitere (programmas direktore LiepU): +37129948430. maija.demitere@liepu.lv

Aigars Ceplītis (programmas direktors RISEBA): aigars.ceplitis@riseba.lv

Uzņemšana: https://www.liepu.lv/lv/nac-studet?utm_campaign=nac-studet-2022

Uzņemšanas komisija: tālr. 2619 0339, e-pasts: uznemsana@liepu.lv

 

 

Tweet