Mācību programma

Modulis:Mediju teorija
Moduli vada:
Dr. philol., Asoc.prof. Ilva Skulte (2 KRP)
Dr. sc.soc., Asoc.prof. Rasa Šmite (5 KRP)


Moduļa satura apraksts

Moduļa saturs paredz padziļinātu mediju komunikācijas teorētisko aspektu, jēdzienu, modeļu, atsevišķu teoriju un tradīciju apguvi, īpaši pievēršoties mūsdienās aktuālāko problēmu teorētiskam aplūkojumam un jaunāko teoriju un attīstības virzienu komunikācijas teorijās studijām. Īsi apgūta tiks arī šo teoriju vēsture.
Moduļa ietvaros studenti apgūst šādas galvenās tēmas:
- Mediju teoriju pamatjēdzieni, vēsture un aktuālākās problēmas.
- Mediju ietekme uz kultūru un sabiedrību.
- Sabiedrības transformācijas procesi un informācijas sabiedrība
- Tehnoloģiju attīstība un masu komunikācija
- Mediju vieta mainīgajā pasaulē: politika, ekonomika, kultūra un mediji.
- Mediji un ekonomika
- Mediji un to saturs
- Mediju darba organizācijas galvenās problēmas
- Jaunie mediji un interneta komunikācija, interaktīvā komunikācija
- Vizuālā komunikācija un tās loma mediju komunikācijā mūsdienās

Tweet