Mācību programma

Modulis:Projektu menedžments
Moduli vada:
Mg. art. Dace Bluķe (3 KRP)
Mg. oec. Atis Egliņš-Eglītis (2 KRP)
Mg. art. Signe Pucena (1 KRP)


Moduļa satura apraksts

Modulis sniedz studentam visaptverošas zināšanas un prasmes par projektu, vadīšanu un darbu komandā, projekta sagatavošanu, prezentēšanu, realizēšanu un izvērtēšanu.
Modulis aptver sekojoša tēmas:

- Projekta vadība, stratēģija un finanses
1) Vadības filozofija organizācijās.
Paradigmu maiņa organizāciju vadīšanā. Komandu darbs, līdervadība, kultūras. Attīstīšana.
2) Darba organizācijas formas iestādēs un uzņēmumos.
Tradicionālā hierarhiskā.
Projekorientētā – projektu vadīšana
3) Projekta jēdziens un raksturīgākās pazīmes.
Mērķu spriedze
Norobežotība laikā
Finanšu resursi, materiālie resursi
Personālresursi
4) Specifiskā darba organizācija projektā.
Projekta vadītājs
Projekta komanda
Par projektu atbildīgā personu grupa
5) Projektu veidi.
Projektu iedalījums pēc ilguma, lieluma, veida
Projektu iedalījums pēc projekta izmaksām un nodarbināto skaita
Projekta iedalījums pēc pielietošanas sfēras
6) Projektvadīšanas koncepcija, vadīšanas funkcijas un uzdevumi.
Projektplānošana, projektuzraudzība, projetkvirzība, projektvirzīšana, projektziņojums un dokumentācijas noformēšana, projektkvalitātes nodrošināšana, projektmārketings.
7) Projekta dzīves cikls.
Projekta standartfrāzes: iniciācija; priekšizpēte, pamatkoncepcija, detaļkoncepcija, īstenošana, ieviešana, lietošana.

- Sociālā psiholoģija
1. Masu psiholoģija.
2. Manipulācija. Agresija. Humānais un nehumānais.
3. Attieksmes, attiecības.
4. Grupu raksturojums. Indivīds un līderis. Otra cilvēka uztvere sociālās psiholoģijas kontekstā.

- Projekta sagatavošana, vadīšana, prezentācija praksē
Projekta definēšana, projekta komandas organizēšana un vadība (projekta robežstabi un darba apspriedes).
Stratēģija un finanses.
Projekta organizācijas un kultūras veidošana (projekta dalībnieku lomu noteikšana, projekta organizācijas formas izvēle, projekta komandas komunikācijas plūsmas veidošana, projekta strukturizēšana).
Projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošana.
Projekta koordinēšana, uzraudzība un pārplānošana;
Projekta vides analīze; projekta risku analīze, rezultātu analīze,
Projekta pieteikuma sagatavošana,
Projekta administrācija un dokumentācija, projekta starpatskaites un gala atskaites

Tweet