Mācību programma

Modulis:Jauno mediju valoda
Moduli vada:
Mg. art. Anna Priedola (3 KRP)
Pēteris Riekstiņš (1 KRP)
Mg. art. Paula Vītola (2 KRP)


Moduļa satura apraksts

Moduļa "Jauno mediju valoda" saturu veido sekojošas tēmas/jautājumi:
- Kultūras interfeisu valoda
- Jauno mediju vide un izteiksmes līdzekļi, formas, operācijas, analīze
- Galvenie jauno mediju elementi, īpašības un konteksti.
> interaktivitāte, interaktivitātes arheoloģija, naratīvs
> multidisciplinaritāte un starpdisciplinaritāte,
> komunikācija,
> dalība, sadarbība, tīkls
> laikā balstīts process,
> modularitāte,
> hipertekstualitāte u.c.
- Jauno mediju teorija, aktuālās jauno mediju idejas (mediju aktīvisms, subkultūras, tīkla kultūras, globālās mākslinieciskās prakses u.c.)
- Mediju mākslas vēsture,
- Jauno tehnoloģiju ietekme uz mūsdienu mākslas un kultūras procesiem.
Praktiskajās nodarbībās studenti apgūst iemaņas jauno mediju mākslas darbu veidošanā dažādos digitālajos medijos un internetā. Tieši praktiskajam, radošajam procesam reālā jauno mediju vidē un projekta izstrādei tiek pievērsta moduļa laikā liela uzmanība.

Tweet