Mācību programma

Modulis:Kultūras teorija un filosofija
Moduli vada:
Mg. sc.soc. Normunds Kozlovs (1.5 KRP)
Haralds Matulis (2 KRP)
Dr. philol., Asoc.prof. Ilva Skulte (0.5 KRP)
Mg. philol. Linda Zulmane (1 KRP)


Moduļa satura apraksts

Modulis sniedz pamatzināšanas kultūras teorijā un filozofijā jauno mediju kultūras kontekstā, kā arī elementāras diskusijas un kritiskas analīzes iemaņas. Moduļa ietvaros studenti iepazīstas ar šādiem galvenajiem jautājumiem/tēmām:
1. Teorija un prakse: no faktiem līdz teorijai
2. Svarīgākās idejas un autori filozofijas vēsturē
3. Daba, cilvēks un sabiedrība
4. Antropoloģijas un kultūras pētniecības vēsture
5. Zīmes un nozīmes
6. Valoda un tās lietojums, diskursa jēdziens
7. Ideoloģija un vara
8. Populārā kultūra un subkultūras
9. Personība un identitāte
10. Postmodernā kultūra
Apgūstot lekciju un semināru materiālu, students mācās analizēt un diskutēt par sabiedrības un kultūras vēsturi un šodienas aktuālākajām problēmām
Projekta izstrāde, patstāvīga pētījuma īstenošana un prezentēšana ļauj padziļināt apgūtās zināšanas, pielietojot tās praksē, kā arī pilnveidot savas kritiskas domāšanas iemaņas.

Tweet