JAUNO MEDIJU MĀKSLA UN DIZAINS - BA programma

 

Bakalaura studiju programma JAUNO MEDIJU MĀKSLA UN DIZAINS ir multidisciplināra, dinamiska, reālas prakses vadīta, pētniecībā balstīta, uz sadarbību un komunikāciju orientēta.

Pasaulē tehnoloģiju attīstība notiek ļoti strauji un inovācijas ienāk katrā dzīves sfērā, arī mākslā, mainot komunikācijas formas, paradumus un domāšanu. Latvijā ir nepieciešami mākslas profesionāļi, kuri pārzina jauno mediju kultūras procesus un tehnoloģijas, kuriem piemīt prasmes, spējas un zināšanas elastīgi un radoši reaģēt uz straujām izmaiņām, kuri piedalās jaunu produktu un procesu radīšanā un pētniecībā, sniedz ieguldījumu valsts tautsaimniecībā. Jauno mediju māksla ir multidiscilpināra un starpdisciplināra mākslas joma, kur mākslas darbu radīšanā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un tiek radītas jaunas mākslas vides komunikācijai un interaktivitātei.

2007. gada septembrī, sadarbībā ar jauno mediju kultūras centra RIXC māksliniekiem Raiti un Rasu Šmitiem un K@2 dibinātājiem Kristīni Briedi un Karlu Bjoršmarku, balstoties Lielbritānijas mākslas izglītības pieredzē, Dr.art Aija Druvaskalne-Urdze Liepājas Universitātē uzsāka akadēmiskās jauno mediju mākslas programmas īstenošanu. Jau tad tika uzstādīts tālejošs plāns - veidot pilna cikla mākslas izglītību - no bakalaura uz maģistrantūru (kopš 2010.gada septembra) un praksē balstītu mākslas doktorantūru (kopš 2013.gada janvāra).

Jau no paša sākuma studiju process šajā programmā tika balstīts moduļu sistēmā. No vienas puses, šī sistēma nodrošina mācīšanas un mācīšanās procesa viengabalainību, mērķtiecīgu un motivētu starppriekšmetu saikni, no otras puse, pieļauj elastīgi veikt situācijai atbilstošas izmaiņas procesā. Moduļa ietvaros notiek lekcijas, semināri, diskusijas tīklā, praktiskās nodarbības, patstāvīgās studijas, darbs pie projekta/moduļa gala rezultāta.

LiepU Mākslas jomas programmas akreditētas līdz 2023.gada 31. decembrim. Ir uzsākts pārakreditācijas process, un saņemts starptautisko ekspertu novērtējums LABI/ĻOTI LABI

 

Mērķis: 

 1. Īstenot kvalitatīvu akadēmisku izglītību humanitāro zinātņu mākslas nozarē, apakšnozarē – jauno mediju māksla,
 2. Sagatavot konkurētspējīgus un uz pētniecību orientētus jauno mediju māksliniekus.

Uzdevumi

 1. Nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu, sniedzot studentiem nepieciešamo atbalstu un iespējas akadēmisko zināšanu un praktisko prasmju apguvē jauno mediju mākslā.
 2. Radīt jauno mediju mākslas studijām atbilstošu vidi un piedāvāt daudzpusīgu, starpdisciplināru akadēmisko apmācību; nepārtraukti pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, kā arī piesaistīt studiju programmai un pētniecībai šīs jomas profesionāļus.
 3. Stimulēt studentu radošo potenciālu ideju izstrādē, spēju patstāvīgi izzināt jauno, kritiski analizēt, izdarīt secinājumus, attīstīt pētniecības darbam nepieciešamās prasmes un iemaņas.
 4. Veicināt studentu pieredzi mācīties un strādāt sadarbībā, iesaistoties, radot, prezentējot un vadot projektus, lai izprastu jauno mediju mākslas procesus un radītu mākslas darbus internetā vai citās komunikāciju vidēs (mobilajās, tiešraides, vietrādes vai satelīttehnoloģiju).
 5. Stiprināt studiju saikni ar reālo praksi nacionālā un starptautiskā sadarbības tīklā.
 6. Nodrošināt jauno mediju mākslas un pētniecības projektu publisku pieejamību sabiedrībai.

Iegūstamie studiju rezultāti: 

 1. Studenti pārzina jauno mediju jomai nepieciešamās zināšanas, (vizuālā kultūra, laikmetīgā māksla, mediju teorija, tīkla māksla, mākslas pētniecība u.c.), strādājot ar informāciju kā dzimtajā tā arī svešvalodās, un spēj to kritiski analizēt.
 2. Studiju procesā studenti apgūst prasmes kā strādāt ar dažādiem jauno mediju instrumentiem un spēj patstāvīgi izraudzīties sev piemērotākos.
 3. Studenti iegūst kompetences, kas nepieciešamas patstāvīgam darbam un sadarbībai, veidojot komandu, motivējot to, īstenojot grupas un individuālos projektus nozares vai starpnozaru kontekstā un uzņemoties atbildību par rezultātu.

 

Radošās izglītības programmās mācībspēku profesionālajai darbībai ir ļoti liela nozīme. Tādēļ ar mūsu pasniedzēju dabrību variet iepazīties šeit.

Ar studentu darbiem var iepazīties pie moduļu aprakstiem.

 

Jauno mediju māksla

Tweet