Mācību programma

Modulis: Kultūras teorija un filosofija
Moduli vada: Dr. Philol. Ilva Skulte, Mg. Soc. Normunds Kozlovs, Dr. Paed Diāna Laiveniece (pasniedzēji var mainīties)


Moduļa satura apraksts

Modulis sniedz pamatzināšanas kultūras teorijā un filozofijā, kā arī elementāras diskusijas un kritiskas analīzes iemaņas. Moduļa ietvaros studenti aplūko šādus galvenos jautājumus/tēmas:

  • Teorija un prakse: no faktiem līdz teorijai
  • Svarigākās idejas un autori filozofijas vēsturē
  • Daba, cilvēks un sabiedrība
  • Antropoloģijas un kultūras pētniecības vēsture
  • Zīmes un nozīmes
  • Valoda un tās lietojums, diskursa jēdziens
  • Ideoloģija un vara
  • Populārā kultūra un subkultūras
  • Personība un identitāte
  • Postmodernā kultūra

Apgūstot lekciju un semināru materiālu, students mācās analizēt un diskutēt par sabiedrības un kultūras vēsturi un šodienas aktuālākajām problēmām
Projekta izstrāde, patstāvīga pētījuma realizēšana un prezentēšana ļauj padziļināt apgūtās zināšanas, pielietojot tās praksē, kā arī pilnveidot savas kritiskas domāšanas iemaņas.

Darbi moduļa ietvaros:


Mārtiņš Eņģelis - Nogurusī dzīve

Kultūras teorija un filosofija  Kultūras teorija un filosofija

Tweet