Mācību programma

Modulis: Mākslas un dizaina pētījuma metodoloģija
Moduli vada: Mg. Art Santa Mazika, Dr. Sc. soc Rasa Šmite, Dr. paed Diāna Laiveniece 
Prof. Kerstin Mey (pasniedzēji var mainīties)


Moduļa satura apraksts

Modulis sniedz izpratni par zinātnisku pētījumu mākslā, māca formulēt idejas, problēmas, jautājumus, veidot struktūru, risināt problēmsituācijas, praktiski ievada studentu aizraujošā pētniecības procesā.

Moduļa saturu veido sekojoša tematika:

 • Zinātnisks pētījums un izziņas paradigmas.
 • Mākslas praksē balstīts un prakses vadīts pētījums.
 • Mākslas un dizaina pētījuma konteksti un raksturojums (piemēri).
 • Mākslas un dizaina prakse un teorija. (Mākslinieks teorētiķis?).
 • Pētījuma jautājumi – Kas? Kāpēc? Kā? Nu un?
 • Pētījuma metodoloģija un metode (pieeja, metode pētījuma kontekstā, veidi, prakses vadīts eksperiments, faktori, kas nosaka pētījuma struktūru u.c.).
 • Informācija, avoti, resursi, atlase.
 • Pētnieka ētika.
 • Pētījuma vizualizācija (dokumentēšanas nozīme, jēdzienu un spriedumu vizualizācija, interpretācija, vizualizācijas sistēmas u.c.).
 • Mākslas pētījuma projekts, pētījuma process.
 • Analīze, kritiskas atgriezeniskās saites nepieciešamība.
 • Projekta publicitāte (problēmu izvirzīšana, diskusijas, projekta posmu prezentācija, projekta prezentācija).
Tweet