Mācību programma

Modulis: Vizuālās mākslas valoda
Moduli vada: Mg. Art. Dzintra Vīriņa, Mg. Paed. Nora Vilmane (pasniedzēji var mainīties)


Moduļa satura apraksts

Modulis sniedz pamatzināšanas un prasmes vizuālās mākslas valodas apguvē un mākslinieciskajā jaunradē.
Students mācās izprast vizuālo valodu kā vienu no cilvēka komunikācijas sistēmām. Vizuālās mākslas valoda ir šīs sistēmas sastāvdaļa ar sarežģītāko semantisko struktūru.

Teorētiski un praktiski tiek aplūkoti sekojoši jautājumi/tēmas:

  • vizuālās valodas jēdziens un struktūra, vizuālā kultūra
  • vizuālās valodas elementi un attiecības starp tiem (punkts, līnija, forma, krāsa, apjoms, tekstūra/faktūra, gaisma-ēna)
  • vizuāli jēdzieni (ritms, kustība, skaņa, spriegums, līdzsvars, samērs, virziens, telpa u.c.)
  • vizuālā uztvere un domāšana (vizuāla informācija, zīme, simbols, tēls, arhetips)
  • mākslas darbs, tēls un saturs
  • vizuālās mākslas valodas elementu strukturēšanas iespējas, kompozīcija (kompozīcijas veidi, principi, perspektīve, krāsu teorija, attiecības [krāsu, tonalitāte, samēra, formas u.c.)

Liels uzsvars tiek likts uz praktisko darbību, bet sagatavojot un piedaloties semināros, students mācās diskutēt par mākslas darbu un analizēt radošo procesu dažādos kontekstos.
Projekta izstrāde, sagatavošana un prezentācija veido izpratni par mākslas projektu, organizē mērķtiecīgam procesam. Students praktiski apgūst vizualizāciju plaknē un telpā, eksperimentē, piedāvā savas idejas.

Studentu izstādes "Robeža" dokumentācija:

 

 

Izstādes
Studentu darbu izstādes "Pauze" atklāšana 21.01.2011

Tweet