Uzņemšana maģistrantūrā

Pieteikšanās studijām:

1) No 4. jūlija līdz 13. jūlijam Liepājas Universitātē, Liepājā, Lielajā ielā 14;

2) Elektroniskā pieteikšanās: e.liepu.lv/magistrantura

Konsultācijas:

Telefoniski: zvanīt programmas direktorei prof. Rasai Šmitei (26546776).

Rakstiski: rakstot programmas direktorei rasa.smite@rixc.org

Klātienē: 16.07. pl. 10.00 (pie žūrijas locekles Mg.art. Kristas Dinteres)

Iestājpārbaudījumi:

16.07.2016. plkst. 12:00 - 15:00 MPLab telpās Liepājā, Kūrmājas prospektā 13 (ieeja no Elkoņu ielas)

Eksāmenu rezultātu ievade un apstiprināšana sistēmā 16. jūlijā līdz plkst. 12:00.

Iepriekš vienojoties, dalība iestājpārbaudījumā iespējama arī neklātienē.

Rezultātu paziņošana:

16. jūlijā LiepU datu bāzē www.lais.lv

Reģistrēšanās studijām (līgumu slēgšana):

17. – 19. jūlījā 9.00 – 17.00 un 20. jūlijā 9.00 – 14.00.

 

Prasības uzņemšanai - humanitāro zinātņu bakalaura grāds vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās, mākslas vai izglītības zinātnēs

Dokumenti, kas nepieciešami, piesakoties maģistrantūras studijām:

  • iesniegums (noteikta parauga personīgi uz vietas LiepU uzņemšanas punktā aizpildīta veidlapa  );
  • pase;
  • vidējo izglītību apliecinošs dokuments;
  • augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
  • sekmju izraksts (pielikums augstākās izglītības dokumentam);
  • viena 3x4 cm izmēra fotokartīte.

Iestājeksāmeni

1. uzdevums – “Jauno mediju mākslas projekts”, maģistra darba pieteikuma prezentācija.
“Jauno mediju mākslas projektam” ir jābūt izstrādātam saistībā ar paredzēto maģistra darbu. Idejas pieteikums var attiekties uz realizāciju jebkurā elektronisko mediju tehnikā pēc izvēles saistībā ar programmas prioritātēm (video, interaktīva instalācija, sociālie mediji, web-projekts, skaņa, elektroniskā mūzika, utml.).
Projekta pieteikumam (idejai) jābūt realizētam elektroniskā formātā (iesakām to sagatavot PDF formātā). Apjoms: 3 – 5 slaidi; ja prezentācijā iekļauts video materiāls – tā garums līdz 3 min., ja skaņas mākslas vai elektroniskās mūzikas darbs – līdz 5 min.

Projekta prezentācijai būs nodrošināta datortehnika, skaņas aprīkojums un projektors. Nākot uz eksāmenu, projekta pieteikums jāiesniedz arī izdrukātā versijā.

2. uzdevums – “Portfolio”, prezentācija.
Portfolio jābūt sagatavotam elektroniskā formā (iesakām to sagatavot PDF formātā). Nākot uz eksāmenu, jāiesniedz izdrukātā veidā. Prezentācijā jānodemonstrē pēc izvēles 2-3 līdz šim realizētie jauno mediju mākslas darbi vai projekti (video, skaņa, web, utml. formātos).


Konkursa gadījumā, ja  uzņemšanas prasību vērtējuma summa ir vienāda, tiek ņemta vērā augstākās izglītības dokumenta pielikuma (sekmju izraksta) vidējā atzīme visos priekšmetos

 

Tweet