JAUNO MEDIJU MĀKSLA – MA programma

Jauno mediju māksla ir akreditēta akadēmiskā maģistra studiju programma, kas sniedz augstsvērtīgi kvalitatīvu izglītību, nodrošinot multidisciplināras, pētniecībā balstītas, prakses vadītas, uz sadarbību un komunikāciju orientētas studijas jauno mediju mākslās divos galvenajos virzienos – digitālo tīklu mediji un akustiskās mākslas.

Pasaulē tehnoloģiju attīstība notiek ļoti strauji un inovācijas ienāk katrā dzīves sfērā, arī mākslā, mainot komunikācijas formas, paradumus un domāšanu. Latvijā ir nepieciešami mākslas profesionāļi-pētnieki, kuri pārzina jauno mediju kultūras procesus un tehnoloģijas, kuriem piemīt prasmes, spējas un zināšanas elastīgi un radoši reaģēt uz straujām izmaiņām, kuri piedalās jaunu produktu un procesu radīšanā un pētniecībā, sniedz ieguldījumu valsts tautsaimniecībā. Jauno mediju māksla ir multidisciplināra mākslas joma, kur mākslas darbu radīšanā tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas un tiek radītas jaunas mākslas vides komunikācijai un interaktivitātei.

Maģistra studiju Jauno mediju māksla tika uzsākta 2010. gada septembrī. Studenti apgūst dažādu jauno mediju (interaktīvo, multimediju, skaņas, tīkla u.t.t.) instrumentus un prasmes mākslas darbu radīšanā. Šīs programmas stūrakmens ir pētniecība – tiek pētīti mākslas procesi, tomēr galvenais uzsvars tiek likts uz mākslu kā pētniecības veidu, kas JMM kontekstā nozīmē to, ka mākslinieks ir ne tikai mākslas darba radītājs, bet arī jaunu instrumentu, mediju, tehnoloģiju, sabiedrības procesu, zinātnes atklājumu u.tml. pētnieks un praktiķis.

LiepU Mākslas jomas programmas akreditētas līdz 2019. gadam

Programmas mērķis

Sagatavot kvalificētus augsta līmeņa profesionāļus – jauno mediju māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, elektronisko mākslu un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes mākslas darbu un inovatīvu produktu radīšanā, zinātniskajā pētniecībā un radošu projektu realizēšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū.

Programmas struktūra un saturs

Apmācības notiek moduļu sistēmā. Studenti iegūst zināšanas par digitālo mediju mākslu, vizuālās un audio kultūras vēsturi, teoriju un procesiem, kultūrā balstītu ekonomiku un mākslas pētniecības metodoloģiju, kā arī apgūst prasmes jauno mediju mākslas darbu radīšanā, izmantojot dažādu mediju (interaktīvo, fotogrāfisko, audio, video, digitālo tīklu u.c.) tehnoloģijas.

Maģistra studiju programmas kopējais apjoms 80 KR. Pirmajā studiju gadā tiek apgūti A daļas moduļi 30 KRP apjomā: Jauno mediju mākslas pētniecība, Audio kultūra, Fotogrāfiskie mediji un Interaktīvie mediji. Otrajā studiju gadā tiek apgūti A daļas moduļi 15 KRP apjomā: Kultūrā balstīta ekonomika, Jaunie mediji kultūrvides kontekstos.

Specializācija notiek divos galvenajos virzienos – Digitālo tīklu mediji un Akustiskās mākslas, kas tiek apgūti B izvēles daļas moduļos 15 KRP apjomā. Maģistra darbs 20 KRP apjomā tiek realizēts kā jauno mediju mākslas pētījums, kurā 50% sastāda teorētiskā daļa un 50% – radošā daļa (mākslas projekts).

Kontakti un informācija

Studiju programmas direktore: asoc. prof. Rasa Šmite, tālr. 634 83787, mob. 26546776 e-pasts: rasa@rixc.lv

Jauno mediju māksla

Tweet